Inzendvoorwaarden

Inzendvoorwaarden

 1. Ingezonden kan worden alles met verzamelwaarde op het gebied van filatelie, numismatiek en anderszins. MPO/ Heritage Auctions Europe zal altijd de beste opbrengst realiseren binnen de grote klantengroep die de veiling bezoekt.
 2. MPO/ Heritage Auctions Europe draagt zorg voor een professionele verkaveling, prima conservering, correcte en betrouwbare afhandeling en garandeert een 100 % verkoopscore.
 3. Uw persoonsgegevens worden discreet en strikt vertrouwelijk behandeld.
 4. Verkaveling van de ingezonden stukken geschiedt op deskundige wijze en naar beste weten van de veilinghouder, waarbij de inzender eventueel zijn of haar wensen kenbaar kan maken.
 5. Indien de veilinghouder het nodig vindt (bijvoorbeeld door een hogere te verwachten opbrengst), kan hij de ingebrachte veilingstukken laten keuren door daartoe erkende experts. Eventuele kosten zijn dan voor rekening van de inzender, tenzij anders vermeld.
 6. Indien na inzending blijkt dat een ingezonden stuk niet aan de vereiste kwaliteits- en/of echtheidsnormen voldoet, kan de veilinghouder besluiten dit stuk te weigeren, dan wel te retourneren aan de inzender. De inzender kan zich dan niet beroepen op de (onjuiste) omschrijving op het inzendingsformulier.
 7. De veilingcommissie bedraagt 22,5% van de opbrengst, vermeerderd met €2 per kavel.
 8. Op grote inzendingen kunnen renteloze voorschotten worden verstrekt.
 9. Indien gewenst kunnen inzendingen worden afgehaald. Als veilingstukken niet door de veilinghouder worden afgehaald of persoonlijk door de inzender worden afgeleverd, dient toezending uitsluitend aangetekend te gebeuren.
 10. Limieten worden in principe - mits redelijk - geaccepteerd. Bij het niet verkopen van gelimiteerde kavels worden kosten in rekening gebracht zijnde 10 % van de limiet, met een minimum van € 10,= per kavel.
 11. Inzenden van materiaal betekent onherroepelijk opdracht tot veilen voor een periode van 1 jaar. Terugtrekken van materiaal geschiedt uitsluitend na instemming van de veilinghouder, zulks in redelijk overleg.
 12. Een eventueel opgegeven taxatiewaarde is een geschatte indicatie van de opbrengst, hieraan kunnen nooit rechten worden ontleend.
 13. Afrekening van de verkochte kavels geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 weken na afloop van de veiling.
 14. Veilingstukken die niet of onvoldoende verzekerd zijn, zijn kosteloos door de veilinghouder verzekerd met een verzekerde waarde van de inzet minus 10 % en kavelgeld van € 2.
 15. Door inzending van materiaal geeft men te kennen bekend te zijn met de inzendvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 16. De MPO behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

nvmh | kngmp
MPO © 2018